Helsinki Winner 2019
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
kishunkoira
Tuomari Lehtonen Maija
Urokset
VAL
3289Yukiguni No Shiroi Yama GoERI1PU1SA, ROP, NORD SERTLEHTONEN MAIJA
v.2021.12.02(01)